Epic-RPG.pl - Polskie serwery RPG
Regulamin sklepu Epic-RPG.pl - Wersja do druku

+- Epic-RPG.pl - Polskie serwery RPG (http://epic-rpg.pl/forum)
+-- Dział: Sprawy forum (http://epic-rpg.pl/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Regulaminy (http://epic-rpg.pl/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Wątek: Regulamin sklepu Epic-RPG.pl (/showthread.php?tid=70)Regulamin sklepu Epic-RPG.pl - Vark123 - 23-12-2020

Regulamin Sklepu Internetowego
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Epic-RPG dostępny pod adresem internetowym epic-rpg.pl/sklep prowadzony jest przez Błażeja Rosiaka z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 40/26 prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zwanym dalej "Sprzedawcą".
 2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian zarówno w poniższym regulaminie jak i w prowadzonych Usługach oraz cenach Sklepu internetowego.
§ 2. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Piłsudskiego 40/26, 42-400 Zawiercie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: vark123@epic-rpg.pl
 3. Numer rachunku bankowego sprzedawce: 93 1050 1591 1000 0097 0409 6008
§ 3. Definicje
 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sprzedaży usług.
 2. Regulamin serwera - oznacza regulamin gry minecraft dostępny pod adresem https://epic-rpg.pl/showthread.php?tid=2, na podstawie którego na rzecz Klienta prowadzone jest Konto Klienta.
 3. Serwer - oznacza serwer komputerowy gry minecraft z nazwą domenową epic-rpg.pl.
 4. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem epic-rpg.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może zakupić Usługę.
 5. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem epic-rpg.pl/sklep.
 6. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie epic-rpg.pl.
 7. Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
 8. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze Minecraft na podstawie Regulaminu serwera.
 10. Usługa - udostępnienie użytkownikowi uprawnień bądź przedmiotów na serwerze epic-rpg.pl bądź na wybranym jego Trybie jednorazowo, na czas określony bądź na zawsze (permanentnie).
 11. Tryb - podserwer na Serwerze
 12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną, o której jest mowa w § 1.1 Regulaminu.
 14. Właściciel - oznacza właściciela Serwera, który jest znany obecnie pod Nick'iem Vark123.
§ 4. Zasady użytkowania
 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony epic-rpg.pl oraz epic-rpg.pl/sklep Klient powinien posiadać najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Firefox bądź Operaz oraz wspierany system operacyjny Windows, Android, iOS bądź Linux.
 2. Dostęp do serwera Serwera jest możliwy przez zainstalowaną grę Minecraft przy stabilnym łączu internetowym o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s.
 3. Klient posiadając konto na Serwerze oznajmia iż jest zaznajomiony z Regulaminem serwera oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Klient zamawiając Usługę oznajmia iż jest zaznajomiony z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Zakupienie jakiejkolwiek Usługi w Sklepie internetowym nie zwalnia Klienta z przestrzegania Regulaminu serwera. Łamiąc Regulamin serwera Klient naraża się na konsekwencje opisane w Regulaminie serwera bez prawa do rekompensaty bądź zwrotu za zakupione Usługi.
 6. W sytuacjach nadzwyczajnych Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania Usług Klienta do wyjaśnienia sprawy bądź permanentnie. Przez sytuacje nadzwyczajne należy rozumieć notoryczne łamanie Regulaminu serwera zagrażającymi rozgrywce, ekonomii Serwera itp.
 7. W przypadku zablokowania Konta Klienta za nieprzestrzeganie Regulaminu Serwera jak i Regulaminu, Klientowi nie przysługuje zwrot zakupionych Usług.
§ 5. Świadczenie usług
 1. Za udany zakup Usługi w Sklepie internetowy, Klient otrzymuje automatycznie odpowiednie uprawnienia na czas określony bądź na zawsze (permanentnie) bądź jednorazową akcję na Serwerze bądź Trybie.
 2. Niewykorzystane przedmioty, uprawnienia, rangi nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku wykrycia oszustwa na Serwerze i zbanowania Klienta, Klient naraża się na utratę zakupionych Usług.
§ 6. Płatność i realizacja zamówień
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie użytkowania sklepu jak i błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży.
§ 7. Kontakt
 1. Kontakt jest możliwy w formie mailowej: vark123@epic-rpg.pl
§ 8. Reklamacje
 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca w terminie nie późnym niż 14 (czternaście) dni zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedź na adres e-mail Klienta, który został podany przy zgłoszeniu reklamacji.
 2. W celu skrócenia czasu reklamacji, w treści maila należy zamieścić: e-mail, Nick z gry, metodę płatności, kwotę płatności, potwierdzenie wykonania płatności, nazwę zakupionego towaru oraz opis problemu.
§ 9. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem sytuacji opisanych w poniższych punktach tego paragrafu.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy w odniesieniu do umowy o świadczenie usług po zakończeniu świadczenia usługi
 3. Formularz odstąpienia od:
  Do: Błażej Rosiak, ul. Piłsudskiego 40/26, 42-400 Zawiercie, Polska
  Niniejszym informuję, że odstępuję od transakcji Sprzedaży następującej usługi:
  [nazwa Usługi], zamówionego przeze mnie w dniu [data zakupu].
  [Imię, nazwisko, adres, Nick]
  [Podpis - w przypadku formularza papierowego]
  [Data]
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w  zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o  ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i  nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W przypadku sporu, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji w postaci wysłania maila na vark123@epic-rpg.pl
 7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z  mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i  udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w  życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w  dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w  terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2020 r.